درباره جایزه مدافعان اقتصاد مردمی

مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکى از اصول انقلاب اسلامى ایران است، مشارکت اقتصادى به معناى حضور و همکارى آگاهانه اقشار مردم در جهت تولید، پس انداز و سرمایه گذارى بیشتر و مطلوب تر، توزیع مناسب و عادلانه تر و مصرف بهینه منابع طبیعى و کالاهاى مورد نیاز زندگى و صرفه جویى در استفاده از منابع کمیاب است. بنابراین یکى از مسائل اقتصادى کشور، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیرى مردمى کردن اقتصاد است.

طرح جشنواره مدافعان اقتصاد مردمى، در راستاى شناسایى و الگوسازى مدیران موفق اقتصادى برگزار مى شود تا با معرفى مدیران تحول آفرین دولتى، که با حمایت از تولید داخلى و رفع موانع به گشایش بازارهاى اقتصادى کمک کرده اند الگویى براى دیگر مدیران اقتصادى که در تلاش براى مردمى تر کردن اقتصاد هستند، ارائه نماید.

در موفقیت هر حرکت اجتماعى، شناخت ظرفیت ها و تلاش براى بازچینش صحیح منابع در جهت رفع نیازهاى جامعه، مى تواند منجر به شکل گیرى ارتباطات مناسب، بهره ور و رو به رشد همه اعضاى زیست بوم شود. در حوزه اقتصادى هم طبیعتا شناخت، ارتباط و تعامل موثر بین افراد شایسته و کارآمد، مردم دوست و تاثیرگذار مى تواند به عنوان ارزشمندترین گنجینه هاى انسانى ملى، موجى هم افزا و قدرتمند براى باز کردن گره هاى اقتصادى و بروز پدیده هاى موفق اقتصادى خلق نماید.

طراحى و اجراى جشنواره مدافعان اقتصاد مردمى، قرار است این درك را در مردم تقویت کند که مدیران اقتصادى سالم و کارآمدى نیز وجود دارند. همچنین ویژگى هاى الگوهاى مناسب مدیریتى در حوزه اقتصاد را نمایان کند و در بلند مدت مطالبه چنین الگوهایى در مدیران اقتصادى را فرهنگ سازى کند، به طورى که به یک ارزش و نهاد اجتماعى تبدیل شوند.

در مسیر تقدیر از برگزیدگان براى مدیران شایسته دیگر که ممکن است در فضاى متلاطم مدیریت کمانگیزه شده باشند امیدآفرینى کنیم و قطب نمایى براى حرکت صحیح دیگران ایجاد کنیم از سوى دیگر با ساز و کار نرم و از طریق گفتمان سازى به همراه سازى مردم با مدیران تراز اقتصاد مردمى و مسئولان شایسته کمک کنیم.

جشنواره مدافعان اقتصاد مردمى را مى توان در زمره جشنواره هایى با جوائز اجتماعى دانست که به دنبال مجموعه اى گوناگون و متفاوت از محرك هاى تشویقى است که جهت تقدیر و معرفى افراد و عناصر مهم و تأثیرگذار در اجتماع اهدا مى شوند و مى کوشند با تشویق و تقویت، جریان سازى، الگوسازى و حمایت از آن ها، در جامعه به اصلاح و رشد و ایجاد تغییرات اجتماعى بپردازند.

از طرف دیگر در تعریف، اقتصاد مردمى، اقتصادى است که در آن امکان نقش آفرینى وسیع، عمومى، عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر آحاد مردم یک جامعه متناسب با توانمندى هر یک از آن ها در هر زمان و مکان را در راستاى خلق ارزش اقتصادى و پیشرفت جامعه فراهم نماید.