گزارش تصویری اختتامیه

نشست‌ها

نشست هم اندیشی با پژوهشکده شریف

نشست هم اندیشی با اندیشکده پایا

نشست هم اندیشی با اندیشکده ایتان

نشست هم اندیشی با پژوهشکده آیندگان

نشست هم اندیشی با پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

نشست خبری اولین دوره جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی