فراخوان جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی برای معرفی مدیران موفق

براساس اعلام روابط عمومی جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، این جشنواره آماده دریافت روایت‌‌ها برای داوری در دوره اول این جشنواره است.

به گزارش روابط عمومی جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی،  این جشنواره در راســتاى شناســایى و الگوســازى مدیــران موفــق اقتصــادى آغاز به کار کرده است.

‌مردم می‌توانند با بازتاب روایت‌های موفق مدیران دولتی که با تصمیمات خود موجب بازارگشایی و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشور شده‌اند نامزد مدنظر خود را معرفی کنند.

براساس این گزارش، طراحــى و اجــراى جشــنواره مدافعــان اقتصــاد مردمــى، قــرار اســت ویژگى هاى الگوهاى مناسب مدیریتى در حوزه مردمی سازی اقتصاد را نمایان و در بلند مدت مطالبه چنین الگوهایى را فرهنگ سازى کند، به‌طورى که پرورش این سطح از مدیران به یک ارزش اجتماعى تبدیل شوند.

علاقمندان برای شرکت در دوره اول این جشنواره می‌توانند، با مراجعه به سایت EHfestival.ir  فرم روایت نامزد خود را تکمیل و آن را به نشانی info@EHfestival.ir ارسال کنند تا در مسیر بررسی توسط داوران قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
narges mohammadi
مطالب: 31

یک پاسخ ارائه کنید