از برگزیدگان نخستین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی تقدیر خواهد شد/ حمایت‌های کمی از طرف دولت به مقوله بازار می‌شود

رییس جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با اشاره به این نکته که امروز دشمنان به کشور‌ها حمله می‌کنند بلکه به بخش اقتصاد حمله می‌کنند تا کشوری را فتح کنند، گفت: امروزه بخش زیادی از اقتصاد و منابع مالی و تسهیلات در اختیار دولت است و حمایت‌های خیلی کمی از طرف مسولین دولتی به مقوله بازار می‌شود.
ادامه مطلب

24 بهمن ماه، اعلام برندگان اولین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی

دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با اشاره به اعلام برندگان این دوره از جشنواره در روز 24 بهمن ، گفت: برای تحول در اقتصاد کشور باید به مدیران دولتی که جسارت و شهامت پا نهادن به تمام اصول قدیمی دارند اهمیت بخشید تا زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش و نیاز مردم رشد پیدا کند.
ادامه مطلب